การแจ้งเสียชีวิต

การแจ้งเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการแจ้งตายและขอมรณบัตรให้บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 
เอกสารของผู้ตาย
1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือ ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง (หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
6. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย และค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 5,000 เยน มาด้วย)
7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 
8. หนังสือรับรองการแจ้งตาย หรือชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
9. คำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองการแจ้งตาย (ชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช) พร้อมค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ในข้อ 8. และข้อ 9. จำนวน 5,000 เยน (ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการตาย)
10. หนังสืออนุญาตเผาศพ ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 
เอกสารของผู้แจ้งตายคนไทย
1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือ ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 
เอกสารของผู้แจ้งตายคนต่างชาติ
1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือ ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
3. ผู้แจ้งตายคนญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
4. หากผู้แจ้งตายไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) มาด้วย

ขอให้ท่านส่ง “คำร้องนิติกรณ์” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

 
เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策