死亡届の手続き

การแจ้งเสียชีวิต

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
*คำร้องจดทะเบียนคนตาย 1 ชุด


เอกสารของผู้เสียชีวิต

1. หนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

2. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในหน้า
เดียวกัน

3. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ตายปรากฎ

4.  มรณบัตรซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
(ไกมุโชสำนักงานโอซากา โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสารแล้วพร้อมคำแปลภาษาไทย

5. ใบอนุญาตจัดฌาปนกิจซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น (ถ้าเผาศพแล้ว)


เอกสารของผู้แจ้ง (กรณีผู้แจ้งเป็นคนไทย)

1. หนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

2. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน

3. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้แจ้งปรากฎ


เอกสารของผู้แจ้ง (กรณีผู้แจ้งเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติ)

1. หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ ตัวจริงพร้อมสำเนา

2. ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

3. บัตรประจำตัวผู้พำนัก  (ไซริวการ์ด) กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น

อื่น ๆ แล้วแต่กรณี

-ทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย
หรือทะเบียนสมรสญี่ปุ่นที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
(ไกมุโชสำนักงานโอซากา โทร. 06-6941-4700)
รับรองเอกสารแล้วพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
ถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของไทย (กรณีมีคู่สมรส)

-หนังสือรับรองเปลี่ยนชื่อ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ)


หมายเหตุ

 1. เอกสารดังกล่าวถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด  
 2. ถ้าต้องการให้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วกลับคืน ค่าส่งเก็บปลายทาง
 3. 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถยื่นคำร้องแจ้งเสียชีวิตทางไปรษณีย์ได้ ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คนไปกับผู้เสียชีวิต คนที่ไปพบศพ คนที่อยู่ในเหตุกาณ์จะต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ เพื่อยื่นคำร้องขอแจ้งเสียชีวิตด้วยตนเองเท่านั้น กรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทนได้โดยต้องแนบเอกสารประจำตัวทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


ค่าธรรมเนียม

1. รับรองการแปลมรณบัตร                  2,000 เยน
2. รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  2,000 เยน

เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์  -  วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226, 9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. 17.330 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策