หนังสือข้อตกลงการใช้ชื๋อสกุล

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของสามี

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

กรณีแจ้งจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) ที่ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยแล้ว
 

1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ เล่มจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง 1 ฉบับ
5. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย (คร. 22) ที่ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทย และผ่านการประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว ไม่เกิน 3 เดือน
6. คู่สมรสชาวญี่ปุ่น หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่เล่มจริง หรือใบขับขี่รถยนต์ที่มีอายุอยู่บัตรจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
7. คู่สมรสชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่เล่มจริง  และบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Resident Card)
   ที่มีอายุอยู่บัตรจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) ที่ที่ว่าการเขต/อำเภอไทย

1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ เล่มจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง 1 ฉบับ
5. กรณีคู่สมรสชาวญี่ปุ่น
          5.1 หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่เล่มจริง หรือใบขับขี่รถยนต์ที่มีอายุอยู่บัตรจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5.2 ทะเบียนสำมะโนครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช สำนักงานโอซากา โทร. 06-6941-4700) แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว
(รายละเอียดเพิ่มเติม การแจ้งจดทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรมที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว) )

6. กรณีคู่สมรสชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น
          6.1 หนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่เล่มจริง  และบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Resident Card) ที่มีอายุอยู่บัตรจริง
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
6.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช สำนักงานโอซากา โทร. 06-6941-4700) แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว
(รายละเอียดเพิ่มเติม การแจ้งจดทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรมที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว) )

ขอให้ท่านส่ง “คำร้องนิติกรณ์” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม                     ฉบับละ 2,500 เยน


เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
              เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ติดต่อสอบถาม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA

1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056

โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. – 17.30 น.)

โทรสาร 06-6262-9228

อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策