ระเบียบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ระเบียบการขอทำบัตรประชาชน
 
เอกสารประกอบการขอทำบัตรประชาชน
 
ประเภท บัตรประชาชน
(ตัวจริงและสำเนา)
บัตร Residence card
 หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
(ตัวจริงและสำเนา)
หนังสือเดินทาง
 (ตัวจริงและสำเนา)
ทะเบียนบ้าน
 ตัวจริง(ถ้ามี)และสำเนา
 ทะเบียนสมรส-หย่า (ตัวจริงและสำเนา) เอกสารอื่นๆ
(ตัวจริงและสำเนา)
บัตรหมดอายุ ถ้ามี
บัตรหาย/ 
ถูกทำลาย
สำเนา(ถ้ามี) ถ้ามี
บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ถ้ามี
เปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล
ถ้ามี หลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ถ้ามี
 
ค่าธรรมเนียม  
  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ  
  2. มีค่าธรรมเนียม จำนวน 350 เยน สำหรับกรณีบัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุดในสาระสำคัญ 
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร
 
หมายเหตุ  
  บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ 8 ปี มีรูปแบบเหมือนกับที่ออกที่อำเภอในประเทศไทยทุกประการ
       
  ผู้ยื่นคำร้องต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและส่งพร้อมกับสำเนาเอกสารประกอบตามตารางข้างต้นอย่างละ 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ทางไปรษณีย์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ Royal Thai Consulate-General, Osaka
1 Floor, Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 
เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดการเข้ารับบริการด้านบัตรประชาชนทางโทรศัพท์ตามลำดับก่อนหลังและความสมบูรณ์ของเอกสาร
     
  ผู้ยื่นคำร้องต้องทำเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือลงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
     
  บุคคลที่ไม่สามารถต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตรของกระทรวงมหาดไทย หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรฯ
     
  ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     
  วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 - 11.30 น และ 13.30 – 15.00 น
ยกเว้นวันหยุดราชการตามประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเว็บไซต์ www.thaiconsulate.jp

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策