การขอทำหนังสือเดินทาง (กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย)

การขอทำหนังสือเดินทาง (กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย)

 

อกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

    *คำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
    *คำร้องนิติกรณ์ (รับทราบการแปลหนังสือรับรองการแจ้งความ) 1 ชุด

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)  
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง 
4. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card) ที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 
5. ทะเบียนสมรสไทยหรือทะเบียนหย่าไทยหรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย (คร. 22)
6. หนังสือรับรองการแจ้งความจากสถานีตำรวจ 遺失届受理証明書 (อิชิซึโทโดเคะจูริโชเมโช) ที่ระบุรายละเอียดการหาย ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกจากป้อมตำรวจไม่สามารถใช้ได้) พร้อมคำแปลภาษาไทย

หมายเหตุ     
*เอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด โดยใช้กระดาษขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
*ท่านต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เนื่องจากต้องบันทึกลายนิ้วมือและรูปถ่ายของแต่ละบุคคลลงในคอมพิวเตอร์
*สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทันที กรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 4.5x3.5 cm (สี หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำและหมวก) จำนวน 3 ใบ และ ตั๋วเครื่องบินหรือใบจองตั๋ว (ถ่ายสำเนา 2 ใบ)

*กรุณาแต่งกายสุภาพ 
*กรณีผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นเดินทางเข้าญี่ปุ่น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย จึงไม่สามารถทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ 
*หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ที่ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน 
*ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้ว กรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence Card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
*กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะส่งกลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยตัวเองเท่านั้น
*ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
ขอให้ท่านส่ง “คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฯ” , "คำร้องนิติกรณ์" และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง
 
ค่าธรรมเนียม                
1. หนังสือเดินทาง                                         9,000   เยน
2. รับทราบการแปลหนังสือรับรองการแจ้งความ        2,500   เยน

เปิดทำการ        วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
                      เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 
ติดต่อสอบถาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. – 17.30 น.)โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策