パスポート申請要項(紛失の場合)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การขอหนังสือเดินทาง (กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป)


(เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือประชาชน : งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ )

 

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

1. คำร้องขอหนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
3. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานฉบับจริง 
 ***ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้แนบใบแจ้งความสถานีตำรวจ 遺失届受理証明書 (อิชิซึโทโดเคะจูริโชเมโช) ที่ระบุรายละเอียดการหาย***
  ***กรณีที่เอกสารในข้อ 2 หรือ 3 หมดอายุ กรุณานำสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อของท่านปรากฎอยู่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของท่าน และกรุณานำสำเนาเอกสาร ข้อ 2 และ 3 มาด้วยอย่างละ 1 ฉบับ***

 

หมายเหตุ         

1. ท่านต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากต้องบันทึกลายนิ้วมือและรูปถ่ายของแต่ละบุคคลลงในคอมพิวเตอร์
2. กรณีชื่อ – นามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเดิมจำเป็นต้องนำเอกสารมาแสดงเพิ่มเติม เช่น (1) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเดิม)  (2) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเดิม)
3. กรณีรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วันเดือนปีเกิด ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ฯลฯ ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยก่อน จึงสามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
4. สามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 6 เดือน ก่อนหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันจะหมดอายุ
5. หนังสือเดินทางทุกเล่มจะผลิตที่ประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการรับหนังสือเดินทางได้
เนื่องจากมีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดส่ง แต่ส่วนมากจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ ตามรอบของการจัดส่งถุงเมล์การทูต
6. หากต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเสร็จแล้วทางไปรษณีย์ สำหรับค่าส่งจะเก็บเงินปลายทาง หากเอกสารโดนตีกลับ ผู้ร้องต้องจ่ายค่าปรับและติดต่อขอรับเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญหาย
7. กรณีที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนพร้อมกัน สามารถตรวจสอบเอกสารที่จะต้องนำมาได้จากหัวข้อ “ระเบียบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย”

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


ค่าธรรมเนียม       
9,000 เยน


ปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 -11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策