新生児パスポート申請又は未成年者の新規パスポート申請要項

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การขอหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

(เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ )
 

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้

1. คำร้องขอหนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก หรือ สูติบัตรไทย (กรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (หากบิดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดา)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของมารดา )
โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง ยกเว้นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   1. กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้  ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกโดยอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทยกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ
   2. กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับแนบบันทึกปากคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ซึ่งออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
   3. กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
   4. กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม
   5. กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง และบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
   6.  กรณีอื่น ๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น
          1. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
          2. กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้
          3. กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อมารดาได้ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯ และบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล หากผู้มีอำนาจปกครองตามข้อ 1,3,4,5,และ 6 ไม่สามารถลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือยินยอมตามข้อ 1

 

หมายเหตุ         

1. ขั้นตอนก่อนขอหนังสือเดินทางให้กับเด็กไทยนั้นหากยังไม่มีสูติบัตรไทยต้องยื่นเรื่องแจ้งเกิดเพื่อทำสูติบัตรไทยให้กับเด็กก่อน 
2. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องพาบุตรมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากต้องบันทึกลายนิ้วมือและรูปถ่ายของแต่ละบุคคลลงในคอมพิวเตอร์
3. หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วันเดือนปีเกิด ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ฯลฯให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยก่อน จึงสามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
4. สามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 6 เดือน ก่อนหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันจะหมดอายุ
5. หนังสือเดินทางทุกเล่มจะผลิตที่ประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการรับหนังสือเดินทางได้เนื่องจากมีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดส่ง แต่ส่วนมากจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ ตามรอบของการจัดส่งถุงเมล์การทูต
6. หากต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเสร็จแล้วทางไปรษณีย์ สำหรับค่าส่งจะเก็บเงินปลายทาง หากเอกสารโดนตีกลับ ผู้ร้องต้องจ่ายค่าปรับและติดต่อขอรับเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญหาย

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

 

ค่าธรรมเนียม       9,000 เยน


 
เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


 
ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策