หนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
(กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)

(เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือประชาชน : งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ)
---------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี

เอกสารยื่นประกอบ
1. เอกสารของบุตร
กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก 
(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฯ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
(2) สูติบัตรไทยฉบับจริง
กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป
(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฯ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไชต์ )
(2) สูติบัตรไทยฉบับจริง
(3) หนังสือเดินทางไทยเล่มจริง
(4) บัตรประจำตัวประชาชนไทยบัตรจริง (อายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์)
(5) สำเนาทะเบียนบ้านไทย
(6) บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence Card (ไซริวการ์ด) บัตรจริง

(7) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร)
(8) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ติดรูปถ่าย (ถ้ามี)
(9) สำเนาหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย (ถ้ามี)

 2. เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย
(1) หนังสือเดินทางไทยเล่มจริง
(2) บัตรประจำตัวประชาชนไทยบัตรจริง
(3) สำเนาทะเบียนบ้านไทย
(4) บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence Card (ไซริวการ์ด) บัตรจริง

(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)
(6) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส/หย่า (หากสมรสหรือหย่า)

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ
(1) หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่รถยนต์รถยนต์
(2) บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence card (ไซริวการ์ด) (ถ้ามี)
 
ขอให้ท่านส่ง “คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฯ” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะ อีเมล์ หรือ โทรศัพท์ ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง
*หมายเหตุ : เอกสารตัวจริงยังไม่ต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ จะให้นำมาในวันนัดหมาย


ค่าธรรมเนียม            9,000 เยน

เปิดทำการ                วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
                             เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

ติดต่อสอบถาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. – 17.30 น.)
โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com


หมายเหตุ
* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม เมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว กรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องการการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
* กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมที่ที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย เพื่อยื่นประกอบการขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร
* กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดแล้ว ให้ยื่นทะเบียนการหย่า หรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า ที่ระบุว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวภายหลังการหย่า
 *  กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และมีชื่อบิดาในสูติบัตรของบุตร แต่ไม่สามารถติดตามบิดาให้มาลงนามยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางได้ ต้องยื่นใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策