• หน้าหลัก
  • สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

2021/01/06

ข่าวประชาสัมพันธ์

                       สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา                     

  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

********************

                    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย          
   นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร อุปนายกสมาคมนักเรียนไทยประจำภูมิภาคคันไซ นายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข ประธานนักเรียนไทย 
   ประจำเมืองเกียวโต และนายธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์ ประธานนักเรียนไทยประจำเมืองโอซากา เข้าพบนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์
   กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียนไทย
  และขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษา เรียนรู้สิ่งที่ดีและจุดแข็งของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและเป็นกำลังสำคัญใน
  การพัฒนาประเทศไทยต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมและยินดีให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนไทยและคนไทยในญี่ปุ่นทุกคน
  และยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยฯ รวมทั้งขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ยังมี 
  สถานการณ์โควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลญี่ปุ่น
       สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2482 จากการรวมตัวของนักเรียนไทย
รุ่นแรกซึ่งได้รับทุนพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทยในญี่ปุ่น โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัมนาทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา และการจัดงานวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันสมาคมฯ มีสาขาตามภูมิภาคและเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ในภูมิภาคคันไซมีอุปนายกสมาคมนักเรียนไทยประจำภูมิภาคคันไซและประธานนักเรียนไทยในเมืองโอซากา เฮียวโกะ เกียวโต นาระ และมิเอะ

*******************

   
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策