• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนมีนาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนมีนาคม 2564

2021/01/26

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนมีนาคม 2564

สิทธิ์เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เต็มแล้ว

สิทธิ์เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เต็มแล้ว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย" เที่ยวบินที่ TG623 เดือนมีนาคม 2564 จากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยได้รับอนุมัติให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้ 4 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 50 คน ใน (1) วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 (2) วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 (3) วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 และ (4) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
(ขณะนี้มีเพียงการบินไทยที่บินตรงจากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา กลับประเทศไทย จึงเป็นสายการบินเดียวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอรับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563” ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย ดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
- อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit screening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และอยู่ในโควตาที่ได้รับการจัดสรร สามารถกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

อนึ่ง หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดภายหลังการกักตัว โปรดตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทาง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าที่ http://moicovid.com/map.html

การจัดสรรสิทธิ์เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางโดย

สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 623* (7 มีนาคม/ 14 มีนาคม/ 21 มีนาคม/28 มีนาคม) เที่ยวบินละ 50 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรสิทธิ์การเข้ารับการกักตัว State Quarantine โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาครบถ้วน 50 คนแรก โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ความจำเป็นเร่งด่วนและลำดับการลงทะเบียน ยกเว้นท่านที่ประสงค์รับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine – ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) โดยสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ท่านจะได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร บัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารยืนยันการสำรอง ASQ/ALQ (โปรดตรวจสอบรายชื่อ ASQ และ ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) ที่ http://www.hsscovid.com/ ท่านสามารถสำรองและชำระเงินโดยติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะกักตัวโดยตรง หรือทางเว็บไซต์ (1) https://www.agoda.com/quarantineth (2) https://asq.locanation.com/ (3) https://asq.ascendtravel.com/ 

การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน 
ผู้เดินทางสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวได้ตามช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินปกติ เช่น เว็บไซต์ของการบินไทย รายละเอียดค่าบัตรโดยสารและเงื่อนไขบัตรโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
(กรณีท่านประสงค์เดินทางด้วยสายการบินและเที่ยวบินอื่นจากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา นอกเหนือจากเที่ยวบินที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินที่ต้องการเดินทางได้โดยตรง แต่ท่านต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine - ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) โดยสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น รวมทั้งต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการขึ้นเครื่องด้วยตัวท่านเอง)

หากท่านรับทราบเงื่อนไขข้างต้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้ 
1. ลงทะเบียนที่นี่ในโอกาสแรก 
2. เลือกประเทศต้นทาง -> ญี่ปุ่น และเลือกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/สำนักงานการค้า -> สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
3. กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลของบริษัทมือถือ เช่น @docomo.ne.jp/ @softbank.ne.jp เป็นต้น ในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจไม่สามารถรับอีเมลจากระบบลงทะเบียนได้)
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 
4. เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ตรวจสอบผล 
5. เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินที่มีหมายเลขบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ขอให้กรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งหลักฐานการสำรอง ASQ หรือ ALQ (หากมี) ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ยืนยันเดินทาง 
หมายเหตุ: หากท่านไม่ยืนยันการเดินทางและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ ระบบจะลบชื่อของท่านออกโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

6. เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 6 แล้ว หากครบถ้วน สถนกงสุลใหญ่ฯ จะออก COE ให้ท่าน (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลด COE ได้จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th 
7. เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องของ COE ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่เดินทางถึงประเทศไทย เที่ยวบิน และสถานที่กักตัว แล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ COE เป็นฉบับสี เซ็นชื่อและเขียนชื่อกำกับด้านล่างให้เรียบร้อย เพื่อแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทยในวันเดินทาง 

คลิกเพื่ออ่านขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง 
คลิกเพื่อดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
คลิกเพื่อดู 5 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การเดินทางกลับประเทศไทย สําหรับคนไทย


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
1. นัดหมายแพทย์เพื่อขอรับ Fit to Fly Health Certificate เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยขอให้สถานพยาบาลออกเอกสารโดยการพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับ) หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ประทับตราของสถานพยาบาลและลงวันเวลาที่ตรวจกำกับด้วย เมื่อได้เอกสารแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ เช่น ตัวสะกดชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ก่อนออกจากสถานพยาบาล 
(ขอให้ท่านติดต่อสอบถามและนัดหมายสถานพยาบาล (โรงพยาบาลหรือคลินิก) ตัวอย่างสถานพยาบาลที่สามารถออก fit to fly certificate ให้ได้ ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/rtcgosaka/posts/727587311298708 และขอรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำตัวอย่าง fit to fly certificate ตามลิงค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1lG8zi-3-AxLjyD2VGROyHA3w7Q_pWw2R/view?usp=sharing ไปปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มนี้ ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจพร้อมประทับตราของสถานพยาบาล หรือจะใช้แบบฟอร์มตามที่สถานพยาบาลกำหนดก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีเนื้อหาเหมือนกับในตัวอย่าง พร้อมลงวันและเวลาที่ตรวจ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ ชื่อสถานพยาบาลที่ตรวจ และมีตราประทับสถานพยาบาลกำกับ)

2. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
2.1 หนังสือเดินทาง
2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน 
2.3 COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
2.4 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
2.5 แบบฟอร์ม ต. 8 
(1) กรณีไม่ใช้สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต. 8 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลของท่านและลงนามให้เรียบร้อย (พิมพ์เอกสารใส่กระดาษ กรอกและลงนามด้วยปากกา) เว้นข้อมูลหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินไว้เติมเมื่อเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว หรือ
(2) กรณีใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ https://aot-app.kdlab.ai/ เตรียมไว้ล่วงหน้า และกรอกข้อมูลใน application ให้สมบูรณ์หลังจากเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว
2.6 ดาวน์โหลด application Thailand Plus (คลิกเพื่ออ่านวิธีการใช้งาน application Thailand Plusและคลิกเพื่อดาวน์โหลด
2.7 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ/ ALQ
*โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.7 ให้ครบถ้วนและอย่าให้สูญหาย

3. เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือผู้เดินทางแจ้งครอบครัว ญาติ เพื่อน ไม่ไปรอรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ท่าอากาศยาน

การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทย
1.1 หนังสือเดินทาง
1.2 COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
1.3 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
1.4 แบบฟอร์ม ต. 8 หรือ application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
1.5 application Thailand Plus
1.6 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ/ ALQ
 
2. เข้ากักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) หรือสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine/ Alternative Local Quarantine) เป็นเวลา 15 คืน และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้
โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ (ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ / ภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่)
*ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ากักตัวที่ ASQ/ ALQ ไม่สามารถกักตัวร่วมกับครอบครัวที่เป็นคนไทยในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ หากท่านต้องการกักตัวกับครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องสำรอง ASQ/ ALQ ของท่านและครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ข้อแนะนำ
- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว
- กรณีมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามที่ osathaicoe@gmail.com ตั้งหัวข้ออีเมลโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้
7 MAR TG623 - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง: 7 MAR TG623 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวบุคคล
- กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล รหัส 6 หลักที่ได้จากการลงทะเบียน แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาทางอีเมล osathaicoe@gmail.com พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ขอยกเลิกการเดินทางประกอบด้วย หากเป็นการแจ้งยกเลิกการเดินทางโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เดินทาง โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางประกอบด้วย********************

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策