• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนพฤษภาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนพฤษภาคม 2564

2021/04/05

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 เดือนพฤษภาคม 2564

 

ปิดลงทะเบียนสำหรับเที่ยวบินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 แล้ว
สิทธิ์เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เต็มแล้ว


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค        ติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย" เที่ยวบินที่ TG623 เดือนพฤษภาคม 2564 จากท่าอากาศยานคันไซ      โอซากา ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับอนุมัติให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้ 5 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 50 คน ใน         (1) วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (2) วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 (3) วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 (4) วันอาทิตย์ที่            23 พฤษภาคม 2564 และ (5) วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

*ขณะนี้มีเพียงการบินไทยที่บินตรงจากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา กลับประเทศไทย จึงเป็นสายการบินเดียวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอรับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย

**ผู้ซึ่งไม่ได้เดินทางโดยเที่ยวบิน TG623 ในวันอาทิตย์ที่ 2/ 9/ 16/ 23 และ 30 พฤษภาคม 2564 จะต้องมีเอกสารการสำรองสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine – ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) ยื่นประกอบด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564” ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย ดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทรางราชการกำหนด
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit screening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึง
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตามมาตรการกักกันตัวที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และอยู่ในโควตาที่ได้รับการจัดสรร สามารถกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวนครั้ง ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
 

มาตรการด้านการกักกันตัว (สถานะ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัว 14 วัน ทุกกรณี
1.ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
2.ผู้ที่ได้รับ COE ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564
  
เดินทางถึงไทยระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ค. 2564 กักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีหลักฐานการวัคซีนครบโดส 14 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ กักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน หากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส 14 วันก่อนเดินทาง
  
เดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 กักตัว ไม่น้อยกว่า 14 วัน (ท่านที่ใช้สถานกักกันทางเลือก ASQ/ALQ โปรดติดต่อโรงแรมด้วยตัวท่านเอง เพื่อขยายวันกักตัว)

*ผู้เดินทางที่ได้รับ COE ไปแล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ได้จากเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

- ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ (รวมญี่ปุ่น) ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
- ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่า (1) วัคซีนที่ได้รับนั้น จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้น (2) ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง และ (3) ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้นผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

หมายเหตุ รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะประกาศทุก 1 เดือนอนึ่ง หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดภายหลังการกักตัว โปรดตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทาง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าที่ http://moicovid.com/map.html

การจัดสรรสิทธิ์เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 623* (2 พฤษภาคม/ 9 พฤษภาคม/ 16 พฤษภาคม/ 23 พฤษภาคม/ 30 พฤษภาคม) เที่ยวบินละ 50 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรสิทธิ์การเข้ารับการกักตัว State Quarantine โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาครบถ้วน 50 คนแรกของแต่ละเที่ยวบินโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ความจำเป็นเร่งด่วนและลำดับการลงทะเบียน 

ยกเว้นท่านที่ประสงค์รับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine – ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) โดยสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ท่านจะได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร บัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารยืนยันการสำรอง ASQ/ALQ (โปรดตรวจสอบรายชื่อ ASQ และ ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) ที่ http://www.hsscovid.com/ ท่านสามารถสำรองและชำระเงินโดยติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะกักตัวโดยตรง หรือทางเว็บไซต์ (1) https://www.agoda.com/quarantineth
(2) https://asq.locanation.com/  (3) https://asq.ascendtravel.com/ (4) https://asqthailand.com/

การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน 
ผู้เดินทางสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวได้ตามช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินปกติ เช่น เว็บไซต์ของการบินไทย รายละเอียดค่าบัตรโดยสารและเงื่อนไขบัตรโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

กรณีท่านประสงค์เดินทางด้วยสายการบินและ/หรือเที่ยวบินอื่นจากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา นอกเหนือจากเที่ยวบินที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินที่ต้องการเดินทางได้โดยตรง แต่ท่านต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine - ASQ หรือ Alternative Local Quarantine - ALQ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) โดยสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น รวมทั้งต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการขึ้นเครื่องด้วยตัวท่านเอง

หากท่านรับทราบเงื่อนไขข้างต้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้ 
1. ลงทะเบียนที่นี่ในโอกาสแรก 

2. เลือกประเทศต้นทาง -> ญี่ปุ่น และเลือกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/สำนักงานการค้า -> 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

3. กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งกรอกวันที่ประสงค์จะเดินทางในช่องวันที่ประสงค์จะเดินทาง รวมทั้งเหตุผลในการเดินทางในช่องข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลของบริษัทมือถือ เช่น @docomo.ne.jp/ @softbank.ne.jp เป็นต้น ในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจไม่สามารถรับอีเมลจากระบบลงทะเบียนได้)

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 

4. เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ 
https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ตรวจสอบผล
 
5. เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินที่มีหมายเลขบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ขอให้กรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งหลักฐานการสำรอง ASQ หรือ ALQ (หากมี) ทางเว็บไซต์ 
https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ยืนยันเดินทาง 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ยืนยันการเดินทางและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ ระบบจะลบชื่อของท่านออกโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่
6. เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 6 แล้ว หากครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออก COE ให้ท่าน (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลด COE ได้จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th 

7. เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องของ COE ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่เดินทางถึงประเทศไทย เที่ยวบิน และสถานที่กักตัว แล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ COE เป็นฉบับสี เซ็นชื่อและเขียนชื่อกำกับด้านล่างให้เรียบร้อย เพื่อแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทยในวันเดินทาง 


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
1. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน (สายการบินบางแห่งอาจขอให้ผู้โดยสารแสดงผลตรวจ COVID-19 ตามนโยบายของสายการบิน)
1.1 หนังสือเดินทาง
1.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน 
1.3 COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
1.4 แบบฟอร์ม ต. 8 
(1) กรณีไม่ใช้สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต. 8 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลของท่านและลงนามให้เรียบร้อย (พิมพ์เอกสารใส่กระดาษ กรอกและลงนามด้วยปากกา) เว้นข้อมูลหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินไว้เติมเมื่อเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว หรือ
(2) กรณีใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่                            https://aot-app.kdlab.ai/ เตรียมไว้ล่วงหน้า และกรอกข้อมูลใน application ให้สมบูรณ์หลังจากเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว
1.5 ดาวน์โหลด application Thailand Plus (คลิกเพื่ออ่านวิธีการใช้งาน application Thailand Plus และ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1.6 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ/ ALQ
*โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.6 ให้ครบถ้วนและอย่าให้สูญหาย

2. เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือผู้เดินทางแจ้งครอบครัว ญาติ เพื่อน ไม่ไปรอรับที่ท่าอากาศยาน เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ท่าอากาศยาน
การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทย
1.1 หนังสือเดินทาง
1.2 COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
1.3 แบบฟอร์ม ต. 8 หรือ application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
1.4 application Thailand Plus
1.5 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ/ ALQ
 
2. เข้ากักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) หรือสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine/ Alternative Local Quarantine) และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้
โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ (ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ / ภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่)
*ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ากักตัวที่ ASQ/ ALQ ไม่สามารถกักตัวร่วมกับครอบครัวที่เป็นคนไทยในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ หากท่านต้องการกักตัวกับครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องสำรอง ASQ/ ALQ ของท่านและครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ข้อแนะนำ
- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว
- กรณีมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามที่ osathaicoe@gmail.com ตั้งหัวข้ออีเมลโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้
2 MAY TG623 - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง: 2 MAY TG623 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวบุคคล หากเป็นการสอบถามโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เดินทาง โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล 
และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางประกอบด้วย
- กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล รหัส 6 หลักที่ได้จากการลงทะเบียน แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาทางอีเมล osathaicoe@gmail.com ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ขอยกเลิกการเดินทางประกอบด้วย หากเป็นการแจ้งยกเลิกการเดินทางโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เดินทาง โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางประกอบด้วย หากท่านไม่แจ้งยกเลิกการเดินทางจะเป็นเหตุให้เสียโควตาสถานที่กักกันแห่งรัฐ และไม่สามารถจัดสรรสิทธิ์ให้ท่านได้ในการเดินทางครั้งต่อไป 

*******************
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策