• หน้าหลัก
  • กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น

กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น

2021/05/07

                     กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในญี่ปุ่น
                (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น)


      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในญี่ปุ่น
จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นสำหรับผู้รับการฉีดวัคซีนที่ต้องยื่นพร้อมคูปองการฉีดวัคซีน เอกสารแสดงตน และบัตรประกันสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นที่ 
0120-761770 (โทรฟรีและมีบริการภาษาไทย) หรือตาม Link ด้านล่างนี้
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

                                                                    
                                                                      

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策