• หน้าหลัก
  • ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2023/01/10

 

■ ข้อมูลสำคัญ  (สถานะ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 )

• ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ต้องกักตัว ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดี หากผู้เดินทางประสงค์จะซื้อประกันการเดินทาง สามารถดำเนินการได้บนพื้นฐานความสมัครใจ

• เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน
(3) วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
ภาษาอังกฤษ: http://www.thaiconsulate.jp/visa-top/
ภาษาญี่ปุ่น: http://www.thaiconsulate.jp/en/visa-top/

* ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี
RT-PCR หรือ Professional ATK อย่างไรก็ดี สายการบินอาจกำหนดว่า ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้สอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ใช้บริการก่อนเดินทาง *

* ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางกลับเข้าประเทศดังกล่าว เช่น จีน อินเดีย จะต้องมีประกันรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน *

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย (สถานะวันที่ 10 มกราคม 2566)

• หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง โปรดรักษาให้ไม่มีอาการ เช่น ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายเป็นปรกติ จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
 

 กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) 

• ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

• ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策