• หน้าหลัก
  • มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

2020/03/19

 

บริการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่            นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง               (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)


มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับไทย

        ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจาก ประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ที่ที่เคาน์เตอร์ Check-in เพื่อออก Boarding Pass 

1.ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) 

2.หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

        ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถดำเนินการได้โดยกรอกและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมส่ง (1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (2) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ (3) ใบรับรองแพทย์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือส่ง e-mail ไปยัง rtcgosaka.consularsection@gmail.com ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทางและสถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อนัดหมายเวลารับ-ส่งเอกสารต่อไป
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策