• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

2020/10/19

- ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว - 
สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย
เที่ยวบินที่
TG623 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัด เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 ได้จัดให้ชาวไทยในญี่ปุ่นเดินทางกลับประเทศไทยกว่า 4,900 คน นั้น
          โ
ดยที่ยังมีชาวไทยในญี่ปุ่นอีกจำนวนมากที่มีเหตุจำเป็นและมีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ       

นครโอซากา จึงประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) จัด เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย" เที่ยวบินที่ TG623 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ออกจาก
ท่าอากาศยานคันไซ โอซากา เวลา
11.00
น. (เวลาญี่ปุ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.45 น. (เวลาประเทศไทย) โดยได้รับอนุมัติให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้ 50 คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563” ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย ดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)

- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

- อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with
a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง

3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
           2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

           3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน

           4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สามารถกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (
State Quarantine) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

           5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

การจัดสรรที่นั่ง
           สถานกงสุลใหญ่ฯ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรที่นั่งให้ผู้ส่งเอกสารมาครบถ้วน โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ความจำเป็นเร่งด่วนและลำดับการลงทะเบียน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ หากมาตรการห้ามอากาศยานทำการบินยังคงอยู่ ขอให้ติดตามประกาศการจัดเที่ยวบินจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโตเกียว (เที่ยวบินจากโตเกียว) และสถานกงสุลใหญ่ฯ
(เที่ยวบินจากโอซากา)

การซื้อตั๋วเครื่องบิน รายละเอียดและเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินของการบินไทยโอซากา
           ผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางกลับประเทศไทยจะได้รับอีเมลแจ้งช่องทางการซื้อตั๋วเครื่องบินและวิธีการชำระเงินจากการบินไทยโอซากาโดยตรง
ขอให้ท่านชำระเงินตามช่องทางและภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

*ผู้เดินทางจะต้องซื้อตั๋วเที่ยวบินดังกล่าวจากช่องทางที่การบินไทยโอซากาแจ้งให้ทราบเท่านั้น (ตั๋วเครื่องบินที่ซื้อจาก
ช่องทางอื่น เช่น บริษัททัวร์ ไม่สามารถใช้เดินทางได้)

1.ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเส้นทางโอซากา – กรุงเทพฯ

    สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ซึ่งใช้ที่นั่ง:

    ชั้นธุรกิจ: ค่าโดยสาร 155,400 เยน / ภาษีสนามบิน 3,820 เยน / ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว 40 ดอลลาร์สหรัฐ (+ ภาษี)

   ชั้นประหยัด: ค่าโดยสาร 72,400 เยน / ภาษีสนามบิน 3,820 เยน / ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว 40 ดอลลาร์สหรัฐ (+ ภาษี)

   สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งไม่ใช้ที่นั่ง:   20% ของค่าบัตรโดยสารปกติ

    *ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกตั๋วจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ออกตั๋ว

    ** ค่าธรรมเนียมการออกตั๋วเมื่อออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้

    ***ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินคันไซยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

2.   ค่าธรรมเนียมการยกเลิก:  ชั้นธุรกิจ 150 ดอลลาร์สหรัฐ / ชั้นประหยัด 100 ดอลลาร์สหรัฐ

*การดำเนินการขอคืนเงินในช่วงเวลานี้ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ

**หากท่านติดต่อการบินไทยโอซากาเพื่อขอคืนเงินหลังจากวันเดินทางที่ระบุบนตั๋ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 
NO SHOW 150 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการยกเลิกด้วย

3.   เงื่อนไขการซื้อตั๋วเครื่องบิน

3.1   เฉพาะผู้โดยสารที่ลงทะเบียนและได้รับการตอบรับให้เดินทางกลับไทยจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
แล้วเท่านั้น

3.2   การชำระค่าตั๋วเครื่องบินสามารถทำโดยการโอนเงินหรือชำระด้วยบัตรเครดิต หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
เที่ยวบินจากการบินไทยโอซากาแล้ว ขอให้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินภายในระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยติดต่อ
 TG Call Center
โทร
 05 7006 4015 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง

*หากท่านไม่ชำระค่าบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านยินยอมสละสิทธิ์การเดินทางกลับ

3.3 หลังจากชำระค่าตั๋วเครื่องบินและได้รับตั๋ว E-ticket แล้ว ขอให้ท่านส่งอีเมลตั๋ว E-ticket ให้สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโอซากา ทันที เพื่อขอรับ
COE ก่อนเดินทาง แม้ว่าท่านจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว แต่ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ หากไม่ได้รับ COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ

3.4 หากท่านได้รับ COE ไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด การบินไทยโอซากาจะเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้เป็นเที่ยวบินถัดไป
ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดเที่ยวบินถัดไป เนื่องจากต้องขอรับอนุมัติจาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.)

หากท่านรับทราบเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG623 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้

          1. ลงทะเบียนที่นี่  (ลงทะเบียนเป็นรายบุคคล)

          2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ Email: osathaicoe@gmail.com ทันที โดยเขียนหัวข้อว่า “29 NOV TG623-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดังตัวอย่าง 29 NOV TG623-KONTHAI JAIDEE”
                   2.1) หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย

                   2.2) ใบยินยอมรับการกักตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ลงนามและส่งมาพร้อมกัน

                    2.3) (หากมี) ใบมอบตัวกับ ตม. ญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่พำนักในญี่ปุ่นเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (overstay)

หมายเหตุ - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนในลิงค์ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดทางอีเมลแล้วเท่านั้น

          3. เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับอีเมลของท่านแล้ว จะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลลงทะเบียนและเอกสาร และจะอีเมลแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ (ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมลทั้งในอีเมลเข้า (inbox) และอีเมลขยะ (junk/spam) ด้วย

          4. หลังจากนั้นการบินไทยโอซากาจะอีเมลถึงท่านโดยตรง เพื่อแจ้งช่องทาง วิธีการและกำหนดการชำระเงิน

          5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินจากการบินไทยแล้ว ขอให้ส่งสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าวให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมลทันที โดยตอบอีเมลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งผลการพิจารณาก่อนหน้านั้น (reply mail ฉบับเดิม)

          6. หลังจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับอีเมลสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินจากท่านแล้ว จะส่ง COE ให้ท่านทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ

          การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

          1. นัดหมายแพทย์เพื่อขอรับ Fit to Fly Health Certificate เป็นภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (แนะนำให้ตรวจและออกใบรับรองแพทย์ในวันศุกร์ที่ 27 หรือ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563)

          2. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

             2.1 หนังสือเดินทาง

             2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน

             2.3 COE จากสถานกงสุลใหญ่

             2.4 ใบยินยอมรับการกักตัวที่ผู้เดินทางลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ (ตัวจริง)

             2.5 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)

             2.6 แบบฟอร์ม ต. 8

                  (1) กรณีไม่ใช้สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต. 8 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลของท่านและลงนามให้เรียบร้อย (พิมพ์เอกสารใส่กระดาษ กรอกและลงนามด้วยปากกา) ยกเว้นข้อมูลหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินให้เติมเมื่อเช็คอินกับ
สายการบินในวันเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว หรือ

                  (2) กรณีใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ https://aot-app.kdlab.ai/ เตรียมไว้ล่วงหน้า และในวันเดินทางกรอกข้อมูลใน application ให้สมบูรณ์หลังจากเช็คอินกับ
สายการบิน
เรียบร้อยแล้ว

             *โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.6 (1) ให้ครบถ้วนและอย่าให้สูญหาย

          3. เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือผู้เดินทางแจ้งครอบครัว ญาติ เพื่อน ไม่ไปรอรับที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ท่าอากาศยาน

          การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

          1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทย

             1.1 หนังสือเดินทาง

             1.2 COE จากสถานกงสุลใหญ่

             1.3 ใบยินยอมรับการกักตัวที่ผู้เดินทางลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ (ตัวจริง)

             1.4 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)

             1.5 แบบฟอร์ม ต. 8 หรือ application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

          2. เข้ากักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน
มีเงื่อนไขและการดำเนินการเพิ่มเติมจากกรณีคนไทยดังนี้

1) ลงทะเบียนที่นี่ โดยในหัวข้อ เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วนให้เลือก “Other” และเขียนชื่อ-นามสกุลของ
คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่เป็นคนไทย และจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกัน ดังตัวอย่าง “เดินทางพร้อมคู่สมรสชื่อ
นายคนไทย ใจดี จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกัน 3 คน”

2) ส่งเอกสารต่อไปนี้ ไปที่ Email: osathaicoe@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า 
29 NOV TG623-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-Family of ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน
ดังตัวอย่าง 
29 NOV TG623-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ออก COE ให้ทางอีเมล

2.1) หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย

2.2) ทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสของคนไทย/ สูติบัตร กรณีเป็นบิดามารดา หรือบุตรของคนไทย

2.3) เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)* เป็นเวลา 14 วัน โดยจะต้องสำรองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สามารถดูรายชื่อ ASQ ได้ที่ http://hsscovid.com/

*ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ากักตัวที่ ASQ ไม่สามารถกักตัวร่วมกับครอบครัวที่เป็นคนไทยในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ หากท่านต้องการกักตัวกับครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องสำรอง ASQ ของท่านและครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 11,000,000 เยน

2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลด)

2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิวยื่นขอวีซ่าที่ http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/ และเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าที่ http://www.thaiconsulate.jp/visa-top/)

3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ไทย

3.1) COE (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบถ้วน)

3.2) วีซ่า

3.3) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ (ตัวจริง)
            3.4)
Fit to Fly Health Certificate เป็นภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตัวจริง)

          
3.5) ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory
result 
indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ตัวจริง)
          3.6
) เอกสารยืนยันการจองห้องพักที่สถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) เป็นเวลา 14 วัน

          3.7
) กรมธรรม์ประกันสุขภาพภาษาอังกฤษ ระบุวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลกรณี
COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 11,000,000 เยน

          3.8
) แบบฟอร์ม ต. 8

                         (1) กรณีไม่ใช้สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต. 8 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลของท่านและลงนามให้เรียบร้อย (พิมพ์เอกสารใส่กระดาษ กรอกและลงนามด้วยปากกา) ยกเว้นข้อมูลหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินให้เติมเมื่อเช็คอินกับ
สายการบินในวันเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว หรือ

                         (2) กรณีใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทยที่ https://aot-app.kdlab.ai/ เตรียมไว้ล่วงหน้า และในวันเดินทางกรอกข้อมูลใน application ให้สมบูรณ์
หลังจากเช็คอิน
กับสายการบินเรียบร้อยแล้ว

 

*******************


 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策