• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG623 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

2020/11/16

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศไทย
เที่ยวบินที่
TG623 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563


          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) จัด เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย" เที่ยวบินที่ TG623 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 จากท่าอากาศยานคันไซ โอซากา
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับอนุมัติให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้ 50 คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563” ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย ดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
                   
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)
               - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

               - อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง

3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)

2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน

4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สามารถกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านประสงค์กักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โปรดสำรองที่พักด้วยตัวท่านเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ได้จาก http://hsscovid.com/)

5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

          การจัดสรรที่นั่ง

          สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรที่นั่งให้ผู้ส่งเอกสารมาครบถ้วน โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ความจำเป็นเร่งด่วนและลำดับการลงทะเบียน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ หากมาตรการห้ามอากาศยานทำการบินยังคงอยู่ ขอให้ติดตามประกาศการจัดเที่ยวบินจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เที่ยวบินจากโตเกียว) และสถานกงสุลใหญ่ฯ (เที่ยวบินจากโอซากา)

          การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

          ผู้ได้รับการพิจารณาให้เดินทางกลับประเทศไทยจะได้รับอีเมลแจ้งช่องทางการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและวิธีการชำระเงินจากการบินไทยโอซากาโดยตรง ขอให้ท่านชำระเงินตามช่องทางและภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

*ผู้เดินทางจะต้องซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินดังกล่าวจากช่องทางที่การบินไทยโอซากาแจ้งให้ทราบเท่านั้น (บัตรโดยสารเครื่องบินที่ซื้อจากช่องทางอื่น เช่น บริษัททัวร์ ไม่สามารถใช้เดินทางได้)

1. ค่าบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว) เส้นทางโอซากา กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด ค่าโดยสาร 72,400 เยน + ภาษีสนามบิน 4,270 เยน + ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร 40 ดอลลาร์สหรัฐ และ consumption tax 10% (ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันออกบัตรโดยสาร)

ค่าบัตรโดยสารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งไม่ใช้ที่นั่ง:    20% ของค่าบัตรโดยสารปกติ

ค่าบัตรโดยสารสำหรับเด็กอายุมากกว่า 2 ปี และใช้ที่นั่ง:    ชำระราคาค่าบัตรโดยสารปกติเท่ากับผู้ใหญ่

*ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกตั๋วจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ออกตั๋ว

** ค่าธรรมเนียมการออกตั๋วเมื่อออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้

2. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสาร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

    *การดำเนินการขอคืนเงินในช่วงเวลานี้ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ

**หากท่านติดต่อการบินไทยโอซากาเพื่อขอคืนเงินหลังจากวันเดินทางที่ระบุบนตั๋ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียม NO SHOW 150 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการยกเลิกด้วย

3. เงื่อนไขบัตรโดยสาร

             3.1 เฉพาะผู้โดยสารที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรกจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แล้วเท่านั้น

             3.2 การชำระค่าบัตรโดยสารสามารถทำโดยการโอนเงินหรือชำระด้วยบัตรเครดิต หลังจากได้รับ
การยืนยันการจองเที่ยวบินจากการบินไทยโอซากาแล้ว ขอให้ชำระค่าบัตรโดยสารภายในวันที่การบินไทยกำหนด
หากประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสาร สามารถติดต่อ
 TG Call Center โทร 05 7006 4015 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง

*หากท่านไม่ชำระค่าบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านยินยอมสละสิทธิ์การเดินทางกลับ

              หากท่านรับทราบเงื่อนไขข้างต้นและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่  TG623 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1.    ลงทะเบียนที่นี่ในโอกาสแรก และไม่เกินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

2.    เลือกประเทศต้นทาง -> ญี่ปุ่น และเลือกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/สำนักงานการค้า -> สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

3.    กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลของบริษัทมือถือ เช่น @docomo.ne.jp/ @softbank.ne.jp เป็นต้น ในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจไม่สามารถรับอีเมลจากระบบลงทะเบียนได้) สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)

4.    เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ตรวจสอบผล จากนั้นการบินไทยโอซากาจะอีเมลถึงท่านโดยตรงตามอีเมลที่ท่านระบุไว้ในแบบลงทะเบียน เพื่อแจ้งช่องทางและวิธีการชำระเงิน

5.    เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ขอให้กรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร เครื่องบินรวมทั้งหลักฐานการสำรองสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่เมนู ยืนยันเดินทาง

หมายเหตุ: หากท่านไม่ยืนยันการเดินทางและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ ระบบจะลบชื่อของท่านออกโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

6.    เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 5 แล้ว หากครบถ้วนสถานกงสุลใหญ่ฯ จะออก COE ให้ท่าน (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลด COE ได้จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/index?checkconfirm=true

7.    เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องของ COE ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่เดินทางถึงประเทศไทย เที่ยวบิน และสถานที่กักตัว แล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ COE เป็นฉบับสี เซ็นชื่อและเขียนชื่อกำกับด้านล่างให้เรียบร้อย เพื่อแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทยในวันเดินทาง

คลิกเพื่ออ่านขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง
คลิกเพื่อดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

          1. นัดหมายแพทย์เพื่อขอรับ Fit to Fly Health Certificate เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (แนะนำให้ตรวจและออกใบรับรองแพทย์ในวันอังคารที่ 22 หรือ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563) ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยขอให้สถานพยาบาลออกเอกสารโดยการพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับ) หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ประทับตราของสถานพยาบาลและลงวันเวลาที่ตรวจกำกับด้วย เมื่อได้เอกสารแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ เช่น ตัวสะกดชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ก่อนออกจากสถานพยาบาล

(ขอให้ท่านติดต่อสอบถามและนัดหมายสถานพยาบาล (โรงพยาบาลหรือคลินิก) และขอรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำตัวอย่าง fit to fly certificate (คลิกที่นี่)ไปปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มนี้ ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจพร้อมประทับตราของสถานพยาบาล หรือจะใช้แบบฟอร์มตามที่สถานพยาบาลกำหนดก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีเนื้อหาเหมือนกับในตัวอย่าง พร้อมลงวันและเวลาที่ตรวจ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ ชื่อสถานพยาบาลที่ตรวจ และมีตราประทับสถานพยาบาลกำกับ)

          2. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

             2.1 หนังสือเดินทาง

             2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน

           2.3 COE จากสถานกงสุลใหญ่

             2.4 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)

             2.5 แบบฟอร์ม ต. 8

                  (1) กรณีไม่ใช้สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต. 8 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลของท่านและลงนามให้เรียบร้อย (พิมพ์เอกสารใส่กระดาษ กรอกและลงนามด้วยปากกา) เว้นข้อมูลหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินไว้เติมเมื่อเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว หรือ

                  (2) กรณีใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ https://aot-app.kdlab.ai/ เตรียมไว้ล่วงหน้า และกรอกข้อมูลใน application ให้สมบูรณ์หลังจากเช็คอินกับสายการบินในวันเดินทางเรียบร้อยแล้ว

             2.6 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ

             *โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้ครบถ้วนและอย่าให้สูญหาย

          3. เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือผู้เดินทางแจ้งครอบครัว ญาติ เพื่อน ไม่ไปรอรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ท่าอากาศยาน

การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

          1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทย

                1.1 หนังสือเดินทาง

             1.2 COE จากสถานกงสุลใหญ่

                1.3 Fit to Fly Health Certificate ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

              1.4 แบบฟอร์ม ต. 8 หรือ application โทรศัพท์มือถือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

                  1.5 (หากมี) เอกสารยืนยันการจอง ASQ

          2. เข้ากักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 ในกรณีที่ท่านมีชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้

โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ (ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ / ภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่)

           *ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ากักตัวที่ ASQ ไม่สามารถกักตัวร่วมกับครอบครัวที่เป็นคนไทยในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ หากท่านต้องการกักตัวกับครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องสำรอง ASQ ของท่านและครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ข้อแนะนำ
- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

- กรณีมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามที่
osathaicoe@gmail.com ตั้งหัวข้ออีเมลโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ 24 DEC TG623 - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง: 24 DEC TG623 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวบุคคล
- กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ
COE มาทางอีเมล
osathaicoe@gmail.com พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ขอยกเลิกการเดินทางด้วย

 


********************

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策