• หน้าหลัก
  • พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไทจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไทจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

2021/10/26

 
                          พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
                                        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                    ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
                                          ********************
           วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากุรณาธิคุณที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา 
จังหวัดไอจิ โดยมีนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และภริยาร่วมเข้าพิธี พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองฟูกูโอกะ ข้าราชการ ทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และผู้แทนชุมชนไทย
ในเมืองนาโกยา

          วัดนิตไตจิหรือวัดญี่ปุ่น-ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทย     
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้าง      
พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ วัดนิตไตจิจึงเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 
ที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน


                                               ********************


       
                                              
                                                                               
                     


 
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策