• หน้าหลัก
 • กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum

2019/07/24

  เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Responsible Business and Human Rights (RBHR) Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยการจัดการ ประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานภายใต้โครงการ Fostering Responsible Conduct       ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้ความร่วมมือ Country Programme ระหว่างไทยกับองค์การเพื่อ      ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) อันเป็นผลจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

  การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ในทุกมิติรวมทั้งในภาคธุรกิจ และการที่ OECD ได้พิจารณาเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่แรกเพื่อจัดการประชุม RBHR นอกสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีของไทยใน เวทีระหว่างประเทศในการเสริมสร้างพลวัตของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชีย    ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า ๗๐๐ คน จาก ๖๐ ประเทศทั่วโลก ทั้งผู้แทน จากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน (NGOs) รวมถึงผู้แทนภาคธุรกิจ        และนักวิชาการ 

  ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจต่อสังคม เช่น การดำเนินการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบการสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบ บทบาทของภาคธุรกิจต่อการบรรลุ SDGs ฯลฯ นอกจากนี้ มีการประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหารือในรายละเอียดแยกตามประเด็นและสาขาธุรกิจ เช่น เรื่อง Due Diligence ในภาคอาหารและการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

  นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวเปิดงานได้ย้ำว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดำเนินการของไทยเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากที่ประชุมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการที่ไทยแสดงบทบาทนำในภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) รวมถึงการรับเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม RBHR Forum

  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยถือเป็นผลของความพยายามร่วมของหลายหน่วยงานไทยและองค์การระหว่างประเทศ ในส่วนของไทยมีกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ OECD โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ UNESCAP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commissionon Human Rights หรือ AICHR)

       ********************

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย 身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策