งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา

Date Category Topics
2018/03/23 タイフェス ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/20 タイフェス ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 คูหาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการของไทย
2018/02/20 タイフェス ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2018/02/20 タイフェス ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่ 16 คูหาจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2018/02/20 タイフェス หนังสือสัญญายินยอมในการเข้าร่วมออกร้าน งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/20 タイフェス ข้อกำหนดสำหรับการออกร้าน งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/02/20 タイフェス ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16
2018/01/31 タイフェス ประกาศบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
2017/12/12 タイフェス รับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策