งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา

Date Category Topics
2020/04/24 タイフェス ประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18
2020/03/16 タイフェス ประกาศเลื่อนการจัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18
2020/02/21 タイフェス ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18
2020/01/17 タイフェス ใบสมัคร คูหาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการของไทย
2020/01/17 タイフェス ใบสมัคร คูหาจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
2020/01/17 タイフェス ใบสมัคร คูหาจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2020/01/17 タイフェス หนังสือสัญญายินยอมในการร่วมออกร้าน
2020/01/17 タイフェス ข้อกำหนดสำหรับการออกร้านงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18
2020/01/17 タイフェス ประกาศ ขอเชิญชวนออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 18


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策