แผนที่เว็บไซต์

           
ขั้นตอนการแจ้งเกิด
การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส(ค
การแจ้งจดทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรมที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
การแจ้งจดทะเบียนหย่า (กรณีจดทะเบียนหย่าที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
.การแจ้งเสียชีวิต
หนังสือข้อตกลงการใช้ชื้อสกุล
หนังสือยินยอม (ในการทำหนังสือเดินทางของบุตร)
รับรองลายมือชื่อ (กรณีซื้อขายที่ดินในประเทศไทย)
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
.การรับรองการแปลใบขับขี่
การทำบัตรประจำตัวประชาชน
การรับรองอื่น ๆ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 
 
 
     
   งานคุ้มครองคนไทย   
การแจ้งเกิด   (2.)
   ลงทะเบียนคนไทย ในเขตคันไซ   การจดทะเบียนสมรส (3.)
   
 
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策