หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลด)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
5. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก Resident card (ไซริวการ์ด) 1 ฉบับ

หมายเหตุ
1.  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
2.  สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี


 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม    2,500 เยน

เปิดทำการ 
   วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
   เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่


 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228
E-mail: rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策