การรับรองลายมือชื่อ

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้

*  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

1. สำเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ยื่นคำร้องปรากฎ 1 ฉบับ

4. บัตร Residence Card ของประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ


หมายเหตุ
ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตัวเอง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้องค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 2,500 เยน


เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策