การสละสัญชาติไทย

การสละสัญชาติไทย
 
・การสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติและประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว
・การสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าวและประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว
  
การสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติและประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
*คำร้องนิติกรณ์ 1  ชุด (ดาวน์โหลด)

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย
1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2 (ดาวน์โหลด)                
1.2 บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย (ดาวน์โหลด)           
1.3 ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (ดาวน์โหลด)    
1.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)            
1.5 เอกสารยืนยันการเลือกสัญชาติญี่ปุ่น (国籍選択届記載事項証明書、国籍選択届受理証明書、もしくは帰化届受理証明書) แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น      
1.6 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (戸籍謄本) แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
1.7 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (卒業証明書) แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)        
1.8 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
1.9 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ            
1.10 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
1.11 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ 
1.12 สำเนาทะเบียนบ้าน    ไทย 2 ฉบับ
1.13 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 2 ฉบับ
1.14 สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9) 2 ฉบับ

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย
2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ            
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 
2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาต่างด้าว
3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
3.2 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก
4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย) (ดาวน์โหลด)
4.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ            
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 
4.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
4.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับการสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าวและประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
*คำร้องนิติกรณ์ 1  ชุด (ดาวน์โหลด)

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย
1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.1 (ดาวน์โหลด)                
1.2 บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย (ดาวน์โหลด)            
1.3 ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (ดาวน์โหลด)    
1.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)            
1.5 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของประเทศญี่ปุ่นยินยอมให้ถือสัญชาติญี่ปุ่นของสามีได้(帰化届記載事項証明書、帰化届受理証明書、もしくはそれに該当する証明書) แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น      
1.6 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (戸籍謄本) แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
1.7 สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบันการศึกษา 2 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศไทย หรือ หากสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น กรุณาเตรียมประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น(卒業証明書)แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)        
1.8 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
1.9 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ            
1.10 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
1.11 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ 
1.12 สำเนาทะเบียนบ้าน    ไทย 2 ฉบับ
1.13 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ
1.14 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 2 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี)
1.15 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว 2 ฉบับ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว)

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย
2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ            
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 
2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของสามีต่างด้าว
3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล)
3.2 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก
4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย) (ดาวน์โหลด)
4.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ            
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 
4.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
4.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการสละสัญชาติ 100 เยน
2. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจุดละ 2,500 เยน
3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่ความจำเป็น
4. ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมบิดา มารดา สามีและพยาน 2 ปาก
5. สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ประเทศไทย
- ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
- ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 6. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล หมายเลข +66-2252-5961

 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่ง "คำร้อง" และเอกสาร"  ทุกรายการข้างต้น
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228

E-mail : rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策