หนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1.  หนังสือเดินทาง
2.  บัตรประจำตัวประชาชน
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน
4.  บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด
5.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ 2,500 เยน

เอกสารของบุคคลต่างด้าว
1.  หนังสือเดินทางฉบับจริง 
2.  สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ)
และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ไม่เกิน 3 เดือน
3.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ 2,500 เยน และค่าธรรมเนียมในการประทับตรารับรองเอกสารในข้อ 2. 2,500 เยน

หมายเหตุ
1.  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพให้แก่บุคคลสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาไทย และจะออกหนังสือดังกล่าวให้แก่บุคคลต่างด้าวเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
2.  สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

เปิดทำการ       วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
                     เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ              
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策