• หน้าหลัก
  • คำแนะนำสำหรับชาวไทยกรณีวีซ่าญี่ปุ่นกำลังจะหมดอายุ

คำแนะนำสำหรับชาวไทยกรณีวีซ่าญี่ปุ่นกำลังจะหมดอายุ

2020/03/27

คำแนะนำสำหรับชาวไทยกรณีวีซ่าญี่ปุ่นกำลังจะหมดอายุ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สายการบินหลายสายยกเลิกเที่ยวบิน ส่งผลให้ผู้ถือวีซ่าพำนักระยะสั้น (อาทิ ท่องเที่ยว นักเรียน) รวมถึง ผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า 15 วัน ไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนดและประสบปัญหาวีซ่าหมดอายุ

การพำนักในญี่ปุ่นโดยไม่มีวีซ่า ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เป็นการทำผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาจึงขอให้ผู้ที่วีซ่ากำลังจะหมดอายุติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นที่ใกล้ที่พำนักเพื่อยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่า ก่อนที่วีซ่าเดิมจะหมดอายุ 1-2 วัน โดยขอให้เตรียมเอกสารยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ดังนี้

- หนังสือเดินทางที่มีอายุ
- บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวันกลับใหม่ (พิจารณาจองตั๋วกลับกับบริษัทท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น)
- เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน (หรือจดหมายรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรอเดินทางกลับจากบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในญี่ปุ่นพร้อมเอกสารประจำตัวของบุคคลนั้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบขับขี่ญี่ปุ่น)
- เอกสารรับรองที่พักระหว่างการรอเดินทางกลับประเทศไทย เช่น เอกสารการจองที่พัก (หรือจดหมายรับรองจากบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในญี่ปุ่นพร้อมเอกสารประจำตัวของบุคคลนั้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบขับขี่ญี่ปุ่น)
- เอกสารระบุเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ (เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกยกเลิก หรือจดหมายอธิบายเหตุผล)
- ค่าธรรมเนียม

* ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถตรวจสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้ถิ่นที่พักได้ที่ http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策