• หน้าหลัก
  • ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

2020/07/07

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

กฎหมายคุ้มครองโรคระบาดสัตว์ ฉบับแก้ไข (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

1. เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ณ ท่าอากาศยานและท่าเรือ สามารถสอบถามและตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศว่ามีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ติดตัวหรืออยู่ในสัมภาระหรือไม่
2. กรณีตรวจพบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถกำจัด (ทิ้ง) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้
3. ผู้ที่ลักลอบนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย จะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 เยน (50,000,000 เยน สำหรับนิติบุคคล) หรือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี
4. ผู้ที่ฝ่าฝืน ปฏิเสธ หรือ ไม่ให้ความร่วมมือ ตาม 1. หรือ 2. จะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000 เยน

รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายฯ เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ด่านกักกันสัตว์ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) (ภาษาไทย) https://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_th.html

หมายเหตุ
(1) จากสถิติในปี 2562 มีผู้เดินทางจากประเทศไทย ลักลอบนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น แหนม กุนเชียง ฯลฯ เข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย มากเป็นอันดับที่ 2
(2) หากพบว่ามีเจตนาละเมิดกฎหมายฯ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ อาจประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยที่ผ่านมาเคยมีชาวไทยถูกจับกุมแล้วหลายกรณี

https://www.opsmoac.go.th/tokyo-news-preview-421491791053 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策