• หน้าหลัก
  • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครโอซากา

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครโอซากา

2022/03/31

    วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หารือกับนาย Hisashi Horii อธิบดีด้านนโยบายพลังงาน สำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครโอซากา เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเทศบาลนครโอซากาภายใต้โครงการ Joint Crediting Mechanism (JCM) ของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ของไทย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าต้องการสนับสนุนความร่วมมือ City-to-City Collaboration ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับเทศบาลนครโอซากา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเอกชนญี่ปุ่น สู่เอกชนไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) ของไทย
     ไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือภายใต้โครงการ Joint Crediting Mechanism (JCM) ตั้งแต่ปี 2558 โครงการดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนหรือดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไทยซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สองด้านคือ สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมายังไทย และทั้งสองฝ่ายจะได้รับค่า carbon credit จากการดำเนินการด้วย

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策