• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคคันไซ เยือนไทยเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจตาม BCG Model ของไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคคันไซ เยือนไทยเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจตาม BCG Model ของไทย

2022/08/31

        เมื่อวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคคันไซ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองโอซากา หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมประจำภูมิภาคคันไซ และสมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ เดินทางเยือนไทยเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภูมิภาคคันไซตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว  (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของไทย
          ในช่วงดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้คณะพบกับหน่วยงานระดับนโยบายตาม BCG Model และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา Startup ตามแนวทาง BCG Model เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางความร่วมมือ และนำคณะสำรวจพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ตลอดจนพบหารือหน่วยงานภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่นเพื่อรับทราบแนวโน้มและพัฒนาการล่าสุดของไทย       
          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานจากคันไซได้รับทราบข้อมูลและพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ BCG Model ของไทยและนโยบาย Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น และสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ เช่น ด้านชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสีเขียว   
  

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策