• หน้าหลัก
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace – WFWP)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace – WFWP)

2022/12/11

            วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงาน Charity Christmas Party ของสมาคมสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace – WFWP) ที่โรงแรม Art Hotel Osaka Bay Tower มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
          โอกาสนี้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสมาคมฯ ที่ดำเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมฯ มีความสัมพันธ์มากว่า 20 ปี ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น การประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงการดำเนินโครงการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2565 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนที่ประเทศไทยจำนวน 6 แห่ง และให้การอุปการะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยรวมทังสิ้น 108 คน โดยเป็นการมอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในญี่ปุ่น ไทย และนานาประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติต่อไป
          สมาคม WFWP เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสันติภาพผ่านพลังของสตรี ปัจจุบันสมาคมฯ มีสาขามากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก รวมประเทศไทยและสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน เฉพาะในภูมิภาคคันไซมีสมาชิกประมาณ 4,000 คน

                                                            ********************
         

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策