• หน้าหลัก
  • ความประทับใจของนักเรียนญี่ปุ่นจากการไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในภาคเหนือ

ความประทับใจของนักเรียนญี่ปุ่นจากการไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในภาคเหนือ

2024/01/22

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทยได้จัดการประชุมรายงานผลการนำนักเรียนญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดเกียวโตไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในภาคเหนือระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2566
โดยมีนายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สมาชิกสมาคมฯ ผู้ปกครองและอาจารย์เข้าร่วม

          สมาคมฯ ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 6 คนจากจังหวัดเกียวโตไปเยี่ยมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี           
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน โดยนำเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การชงชา การพับกระดาษญี่ปุ่น     
(โอริกามิ) เพลงญี่ปุ่น และการแต่งกายชุดกิโมโนไปแสดงให้แก่นักเรียนไทยได้รู้จัก นอกจากนี้ยังร่วมเข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับ
นักเรียนไทย และการพักโฮมสเตย์กับครอบครัวคนไทยเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

          นักเรียนทั้ง 6 คนได้เล่าประสบการณ์ ความประทับใจ และมุมมองต่าง ๆ จากการไปใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียน
และครอบครัวคนไทย อาทิ ความใจดีของคนไทย เป็นมิตรและเอาใจใส่ผู้อื่น ครู-นักเรียนไทยมีความใกล้ชิดกันมากกว่าในญี่ปุ่น   
การเปิดกว้างด้าน LGBTQรวมถึงการเรียนการสอนที่มีความเป็นกันเองและให้นักเรียนมีอิสระในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทยเกี่ยวกับการชีวิตประจำวัน เช่น ไม่มีน้ำอุ่นสำหรับใช้อาบน้ำ   
ลักษณะห้องน้ำในต่างจังหวัดของไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นประสบการณ์ใหม่ และอยากจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้เพื่อ     
พัฒนาตนเองต่อไป

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอขอบคุณสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย สภาจังหวัดเกียวโต โรงเรียน     
ครู นักเรียน ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ที่สนุบสนุนร่วมมือกับงานการทูตระดับประชาชน การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม           
และความเป็นไทยมาโดยตลอด

   

 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策