申請要項婚姻要件具備証明書の申請について

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส เพื่อนำไปสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (คงอินโยเก็งกุบิโชเมโช) ที่สถานกงสุลใหญ่
ณ นครโอซากา เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน 


 
เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย


1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ เอกสารรับรองบุคคลคัดจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าตนเองติดพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือ ฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

3 .หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าปัจจุบันหรือหน้าวีซ่าตอนที่เข้าประเทศ
ญี่ปุ่นครั้งแรกมาด้วย 1 ชุด

4. หนังสือรับรองความเป็นโสดตัวจริงออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าแทน และต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

5. หากเคยจดทะเบียนหย่า ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือ ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ามาแล้วเกิน 180 วัน แต่ยังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง)

6. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 1 รูป

7. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-เอกสารหมายเลข 2 และ 4 หากเป็นสำเนาซึ่งทางอำเภอไทยรับรองมานั้นต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น

-หนังสือรับรองความเป็นโสดนั้น หากไม่สามารถเดินทางไปขอด้วยตนเองที่ประเทศไทยสามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ โดยนำเอกสารข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มายื่นเรื่องที่ฝ่ายนิติกรณ์  


 
เอกสารของคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติอื่นๆ

 
1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

2. สำหรับคนญี่ปุ่นต้องใช้ทะเบียนสำมะโนครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮอง) และต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นแล้ว (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 06-6941-4700) แนบมาด้วย

3. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนคนต่างด้าว
 (ไกโคคุจินโทโรคุเกนเปียวคิไซจิโกโชเมโช)

4. สำรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นจะต้องใช้หนังสือรับรองความเป็นโสดหรือหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ พร้อมทั้งแนบคำแปลภาษาอังกฤษและต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่จะเก็บเอกสารตัวจริงไว้

ในกรณีที่ท่านต้องการนำไปเอกสารตัวจริงเพื่อยื่นกับหน่วยงานอื่น กรุณาจัดเตรียมเอกสารเพิ่มอีก 1 ฉบับ

5. ใบรับรองการทำงาน หรือ เอกสารที่แสดงรายได้

6. รูปถ่าย 4.5x 3.5 ซม. 1 รูป


หมายเหตุ

1. ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องฯได้ต้องเป็นผู้ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายต้องนำหลักฐานหน้า ประทับตราวีซ่าจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดง หรือเป็นผู้ที่ทางการญี่ปุ่นอนุญาตให้พำนัก ในญี่ปุ่นได้ โดยถูกกฎหมาย

 2. เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่นคำร้อง

 3. ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย


※ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยทางไปรษณีย์ก่อน หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่จะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดวัน-เวลาให้ท่านมาสัมภาษณ์พร้อมกับคู่สมรส


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์        2, 000 เยน

เปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการไทย, ญี่ปุ่น 

ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226, 9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30-17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策