บริการงานกงสุล

 1. การขอทำหนังสือเดินทาง
 2. การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 3. การแจ้งเกิด
 4. การแจ้งเสียชีวิต
 5. การแจ้งจดทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรมที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 6. การแจ้งจดทะเบียนหย่า (กรณีจดทะเบียนหย่าที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 7. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 8. การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 9. กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง
 10. หนังสือข้อตกลงการใช้ชื๋อสกุล
 11. หนังสือมอบอำนาจ
 12. หนังสือยินยอม (ในการทำหนังสือเดินทางของบุตร)
 13. หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย
 14. หนังสือรับรองลายมือชื่อ
 15. การรับรองลายมือชื่อ (กรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หนังสือมอบอำนาจ ท.ด. 21/         หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรส/เอกสารสัญญาต่าง ๆ)
 16. การสละสัญชาติไทย
 17. การรับบุตรบุญธรรม
 18. การขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 19. การขอหนังสือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ (สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ)
 20. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (นิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย)
 21. หนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ
ดาวโหลดฟอร์มคำร้อง
 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 2. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน
 3. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
 4. คำร้องหนังสือมอบอำนาจ
 5. คำร้องนิติกรณ์ ภาษาไทย
 6. คำร้องขอนิติกรณ์ ภาษาญี่ปุ่น
 7. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
 8. คำร้องนิติกรณ์แจ้งเกิดและขอสูติบัตร
 9. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
 10. คำร้องขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย
 11. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 12. ตัวอย่างการแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) สมรส
 13. ตัวอย่างคำแปลใบแจ้งการเกิด (ซุทเซโทโดเคะกิไซจิโคโชเมโช)
 14. ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการตาย (ชิโบโทโดเคะกิไซจิโคโชเมโช)
 15. ตัวอย่างการแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หย่า
 16. ตัวอย่างการแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) คู่สมรสถึงแก่กรรม
 17. ตัวอย่างการแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คงอินจูริโชเมโช)
 18. ตัวอย่างการแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจูริโชเมโช)

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย 身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策