บริการงานกงสุล

 1. การขอทำหนังสือเดินทาง
 2. การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 3. การแจ้งเกิด
 4. การแจ้งเสียชีวิต
 5. การแจ้งจดทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรมที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 6. การแจ้งจดทะเบียนหย่า (กรณีจดทะเบียนหย่าที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 7. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 8. การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 9. กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง
 10. หนังสือข้อตกลงการใช้ชื๋อสกุล
 11. หนังสือมอบอำนาจ
 12. หนังสือยินยอม (ในการทำหนังสือเดินทางของบุตร)
 13. หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย
 14. หนังสือรับรองลายมือชื่อ
 15. การรับรองลายมือชื่อ (กรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หนังสือมอบอำนาจ ท.ด. 21/         หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรส/เอกสารสัญญาต่าง ๆ)
 16. การสละสัญชาติไทย
 17. การรับบุตรบุญธรรม
 18. การขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 19. การขอหนังสือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ (สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ)
 20. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (นิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย)
 21. หนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย 身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策