บริการงานกงสุล

 
 
 
 
 
ดาวโหลดฟอร์มคำร้อง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
คำร้องนิติกรณ์
คำร้องหนังสือมอบอำนาจ

คำร้องนิติกรณ์ขอสูติบัตร

คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
申請書
   

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策