บริการงานกงสุล

 1. การขอทำหนังสือเดินทาง
 2. การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 3. การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร
 4. การแจ้งตายและขอมรณบัตร
 5. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำเภอญี่ปุ่นก่อน แล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง
 6. การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำเภอญี่ปุ่นก่อน แล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง
 7. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
 8. การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
 9. กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง
 10. หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล / หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้า
 11. หนังสือมอบอำนาจ
 12. หนังสือยินยอม (ในการทำหนังสือเดินทางของบุตร)
 13. หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย
 14. หนังสือรับรองลายมือชื่อ
 15. การรับรองลายมือชื่อ (กรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หนังสือมอบอำนาจ ท.ด. 21/         
  หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรส/เอกสารสัญญาต่าง ๆ)
 16. การสละสัญชาติไทย
 17. การรับบุตรบุญธรรม
 18. การขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 19. การขอหนังสือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ (สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ)
 20. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (นิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย)
 21. หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ
ดาวโหลดฟอร์มคำร้อง
 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 2. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน
 3. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
 4. คำร้องหนังสือมอบอำนาจ
 5. คำร้องนิติกรณ์ ภาษาไทย
 6. คำร้องขอนิติกรณ์ ภาษาญี่ปุ่น
 7. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
 8. คำร้องนิติกรณ์แจ้งเกิดและขอสูติบัตร
 9. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
 10. คำร้องขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย
 11. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 12. ตัวอย่างคำแปลใบแจ้งการเกิด (ซุทเซโทโดเคะกิไซจิโคโชเมโช)
 13. ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการตาย (ชิโบโทโดเคะกิไซจิโคโชเมโช)
  14. คำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทย
  15. คำร้องขอจดทะเบียนหย่าภายใต้กฎหมายไทย

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย 身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策