การรับบุตรบุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรม
 

หากต้องการจดทะเบียนรับเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เป็นบุตรบุญธรรม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทรศัพท์ 66-2354-7509
โทรสาร 66-2354-7511 หรือทางเว็บไซต์ www.adoption.dsdw.go.th
และในประเทศญี่ปุ่น ที่สำนักงานรับบุตรบุญธรรมในโตเกียว หรือ ไอเอสเอสเจ
โทรศัพท์ 03-5840-5711


กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว
โดยผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 
 
เอกสารที่ต้องใช้
 * คำร้องนิติกรณ์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ )

 
เอกสารของบุคคลสัญชาติไทยที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1.   หนังสือเดินทางไทยตัวจริง 
2.   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง 
3.   สำเนาทะเบียนบ้านไทยตัวจริง 
4.   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตัวจริง หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน 
5.   บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือไซริวการ์ดตัวจริง
6.   รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป 
7.   กรณีจดทะเบียนสมรส ต้องนำใบสำคัญการสมรสตัวจริงหรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส และคู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (หากคู่สมรสอยู่ที่ประเทศไทย ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากคู่สมรส ออกโดยอำเภอไทย ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน 3 เดือน) โดยคู่สมรสจะต้องเตรียมสำเนาเอกสารและรูปถ่ายเช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
8.   กรณีจดทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า
9.   หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าแทน โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน 3 เดือน
10.  พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารในข้อ 1. - ข้อ 3. มาด้วย

เอกสารของบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1.   หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
2.   ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งผ่านการประทับรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
3.   หนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
4.   หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน
5.   หนังสือรับรองการเสียภาษี ออกโดยอำเภอญี่ปุ่น
6.   รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป
7.   กรณีจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องเตรียมเอกสารในข้อ 1.และข้อ 6. หากคู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 1. - ข้อ 7. เช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 

หมายเหตุ 
1.    สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策