10.การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

การขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 
 
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพบก นักศึกษาจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นประกอบการร้องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร (ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทนได้) ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ดังนี้
 
 

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ถ้ามี

3. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง

4. หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

4.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันศึกษา ประเทศอะไร

4.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบด้วย)

4.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยต้องแปลเป็น
ภาษาไทย พร้อมลงชื่อผู้แปลและได้รับการรับรองคำแปลภาษาไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ (ค่าธรรมเนียม 2,000 เยน)

5. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยมีขั้นตอนการยื่นขอ ดังนี้

5.1 ในการขอหนังสือรับรองให้นักศึกษานำเอกสารในข้อ 1-4 มายื่นประกอบด้วย

5.2 กรอกคำร้อง 2 ฉบับ คือ
    
- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

- แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเพื่อขอผ่อนผันรอการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

5.3 แนบบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน

5.4 สถานกงสุลใหญ่ฯจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วจะส่ง กลับคืนทาง ไปรษณีย์ค่าส่งเก็บปลายทาง

5.5 ผู้ร้องสามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้


ค่าธรรมเนียม

   ไม่มีค่าธรรมเนียม


เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
ว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策