การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เพื่อนำไปยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์จะขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และขอรับทราบคำแปลในหนังสือรับรองการศึกษาได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
 
1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลด)
2.  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลด)
3.  หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ เล่มจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
4.  บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน 1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง 1 ฉบับ
6.  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด. 35) 
7.  หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุรายละเอียดระดับการศึกษา คณะ สาขา ระยะเวลาศึกษา วันที่เข้ารับการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตาม แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อของผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลด) พร้อมฉบับแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองการแปลถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ 
8.  บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
9.  บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ขอให้ท่านส่ง “คำร้องนิติกรณ์” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

หมายเหตุ
1.  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประทับตรารับรองเอกสารที่แปลมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2.  ค่าธรรมเนียม 2,500 เยน (สำหรับการประทับตรารับรองคำแปลหนังสือรับรองการศึกษา)
3. เอกสารทุกรายการข้างต้นให้ถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228
e-mail: rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策