การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมพยาน 2 คน และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนสมรสอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
* ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
* คำร้องนิติกรณ์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)

1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าหลัง 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านไทย หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.14/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าหลัง 1 ฉบับ
5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
6. หนังสือรับรองความเป็นโสดตัวจริง ซึ่งออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าแทน โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
7. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย 1 ฉบับ และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่าเกิน 310 วัน
8. หากมีบุตรด้วยกัน กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย 1 ชุด
9. รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป
10. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดาที่มีอายุอยู่ อย่างละ 1 ฉบับ
11. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารในข้อ 1. - ข้อ 4. มาด้วย

เอกสารของชาวต่างชาติ    
* ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสฉบับภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ ไม่เกิน 3 เดือน
3. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ที่มีอายุอยู่ตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าหลัง 1 ฉบับ
4. ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) 1 ชุด และใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) 1 ชุด โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากโคโชนินยาคุบะ (Notary Public) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่เกิน 3 เดือน
5. รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป

หมายเหตุ  สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
ขอให้ท่านส่ง “คำร้องนิติกรณ์” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


เปิดทำการ       วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
            เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ   

 
 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策