การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมพยาน 2 คน และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนหย่าอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1 สัปดาห์

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1. คำร้องนิติกรณ์ (ดาวน์โหลด)
2. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ดาวน์โหลด)
3. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าหลัง 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.14/1) ตัวจริง พร้อม 1 ฉบับ
6. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้าหลัง 1 ฉบับ
7. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
8. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด
9. หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย 1 ชุด
10. รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป
11. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 6. มาด้วย

เอกสารของชาวต่างชาติ
1. คำร้องนิติกรณ์ (ดาวน์โหลด)
2. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุอยู่ พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย 1 ฉบับ
3. สำหรับชาวญี่ปุ่น กรุณาเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน 1 ฉบับ
4. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น ใช้บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด)
5. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
6. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 1 รูป

หมายเหตุ  สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

 
             ขอให้ท่านส่ง “คำร้องนิติกรณ์” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


เปิดทำการ       วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
            เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ   

 
 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
4F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228
E-mail: rtcgosaka.consularsection@gmail.com 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策