หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หนังสือยินยอม (ในการทำหนังสือเดินทางของบุตร)

หนังสือให้ความยินยอม กรณีประสงค์ให้บุตรทำหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย
หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย
1.  สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.  หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย 1 ชุด
5.  หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) มาด้วย 1 ชุด
6.  สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรไซริวการ์ด) 1 ชุด

เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ
1.  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่รถยนต์ 2 ชุด     

เอกสารบุตร
1.  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากเคยทำหนังสือเดินทาง)
2.  สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5.  หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย 1 ชุด

หมายเหตุ
1.  หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
2.  สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งสำเนาเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง


ค่าธรรมเนียม

หนังสือให้ความยินยอม     2,500 เยน


เปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

 
 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策