การรับรองลายมือชื่อ (กรณีซื้อขายที่ดินในประเทศไทย)

การรับรองลายมือชื่อ
(เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์)
หนังสือมอบอำนาจ ท.ด. 21/ หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรส/ เอกสารสัญญาต่าง ๆ 

1. หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน)

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ท.ด. 21) จากกรมที่ดิน https://www.dol.go.th/Documents/td21.pdf 1 ฉบับ
3.  สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ 1 ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ 1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ฉบับ
6.  สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 1 ฉบับ
8.  สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ
9.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ


2. หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องการขอซื้อที่ดินหรือห้องชุด หรือขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุด จะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินทั้งหมดที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินหรือห้องชุด เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คู่สมรสคนต่างด้าวจะต้องนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปขอประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีกครั้ง
 

ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในโอซากา กรุงโตเกียว จ.ฮอกไกโด จ.มิยากิ จ.คานากาวะ จ.ชิซึโอกะ จ.ไอจิ นครโอซากา และจ.ฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กล่าวคือ หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

One-Stop Service ในจังหวัดโอซากา https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/kousyou/all.html

2. คู่สมรสคนต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว มายื่นขอประทับตรารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตาลีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) พร้อมสำเนา 1 ชุด
* เอกสารมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ประทับตรา


3. เอกสารสัญญาต่าง ๆ (เช่น สัญญากู้ยืมเงินจากทางธนาคาร ฯลฯ)

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
2. เอกสารสัญญาต่าง ๆ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.  สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ 1 ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ 1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ฉบับ
6.  สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 1 ฉบับ

หมายเหตุ   สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับรองข้อความในเอกสาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำไปขอประทับตรารับรองที่หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
ข้างต้นมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ       2,500 เยน

เปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-1130 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ  


 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228
E-mail : rtcgosaka.consularsection@gmail.com


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策