การรับรองลายมือชื่อ (กรณีซื้อขายที่ดินในประเทศไทย)

การรับรองลายมือชื่อ (เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์)

หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน)

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
1.  คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ท.ด. 21) จากกรมที่ดิน https://www.dol.go.th/Documents/td21.pdf
3.  หนังสือเดินทางฉบับจริง
4.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
5.  ทะเบียนบ้านฉบับจริง
6.  ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตัวจริง (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
7.  บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) ตัวจริง
8.  สำเนาโฉนดที่ดิน
9.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
*คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 1 ชุด
เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย
1.  หนังสือเดินทางฉบับจริง
2.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3.  ทะเบียนบ้านฉบับจริง
4.  ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตัวจริง (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
5.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส
6.  บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) ตัวจริง
7.  โฉนดที่ดินตัวจริง
8.  หนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำฉบับจริง โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
     (หากไม่มี สามารถใช้หนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)

เอกสารของบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น
1.  หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
2.  ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
1.  หนังสือเดินทางฉบับจริง
2.  บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) ตัวจริง

หมายเหตุ   ผู้ยื่นคำร้องคือคู่สมรสชาวต่างชาติ ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยกันที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้องฝ่ายเดียวได้ โดยนำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ       2,000 เยน

เปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-1130 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ  


 
ติดต่อสอบถาม
Royal Thai Consulate – General, Osaka (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
Tel: 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228


 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策