หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้
 
1. คำร้องขอหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ 
    ดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์)

 
2. เอกสารประจำตัวผู้มอบอำนาจ

          2.1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอยู่ เล่มจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย)

          2.2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)

          2.3. บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence card (ไซริวการ์ด) ที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีมีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น)
 
          2.4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ

          2.5. ทะเบียนสมรส/หย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) สมรส/หย่าไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีเคยจดทะเบียนสมรส/หย่า มาก่อน)


          2.6. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลมาก่อน) 
          2.7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการมอบอำนาจ

 
3. เอกสารประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

          3.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)

          3.2. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ

 
หมายเหตุ

1. ขอให้ท่านส่ง "คำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจ" และ "สำเนาเอกสาร" ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง
2. เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้นให้ถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3. หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อนำเอกสารไปรับการประทับตรานิติกรณ์จากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศไทย ให้ถ่ายเอกสารดังกล่าวเพิ่มเป็นอย่างละ 2 ฉบับ
4. สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจเรียกขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี


 
ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 2,500 เยน


 
เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


 
ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

 

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策