出生届け及び新生児パスポート

ขั้นตอนการแจ้งเกิดกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

出生届けの手続き順

1.ขอรับสูติบัตร (ชุเซโทโดเคะ กิไซจิโคโชเมโช) จากอำเภอหรือกรยุติธรรม
(โฮมุเคียวคุ) ญี่ปุ่น 

日本の市町村役所或いは法務局にて出生届記載事項証明書を取得する。 

2. นำสูติบัตรไปรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงาน
โอซากา (ไกมุโชโอซกา) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 06-6941-4700

日本国外務省にて認証を受ける。
(お問い合わせ:外務省大阪分室 06-6941-4700) 

3. นำสูติบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตามข้อ 2. ไปแปลเป็นภาษาไทย (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับแปลเอกสาร กรุณาติดต่อกับผู้แปลด้วยตัวท่านเองแต่ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้แปลได้จากสถานกงสุลใหญ่ฯ)

日本国外務省にて認証後タイ語に翻訳する。
(当館では翻訳業務は致しておりませんが、翻訳会社リストのご案内は可能です。) 

4. นำเอกสารตามข้อ 3. ไปยื่นรับรองคำแปลและบิดาหรือมารดาต้องไปยื่นแจ้งเกิดด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโดยแนบเอกสารตามระเบียบการแจ้งเกิด
 
当館にて翻訳の認証及び出生証明書を申請する。郵送での申請受付はいたしません 父/母どなたかお一人様が来館する必要がございます。詳細は申請要項をご参照 ください。

  

5. หากต้องการทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตร ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องพาบุตรมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องบันทึกลายนิ้วมือและถ่ายรูปของบุตรลงในคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้
 
タイのパスポートを申請希望の場合は父母の同意署名及び子供の拇印が必要な為、
揃って来館してください。

 


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถยื่นคำร้องแจ้งเกิดทางไปรษณีย์ได้ บิดาหรือมารดาจะต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ เพื่อยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดด้วยตนเองเท่านั้น กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทนได้โดยต้องแนบเอกสารประจำตัวทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

การแจ้งเกิด

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*  คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
*  คำร้องนิติกรณ์ขอสูติบัตร 1 ชุด
*  คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด 1 ชุด


เอกสารของมารดา / บิดาไทย

1. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

2. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน

3. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง(ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ยื่นคำร้องปรากฎ

4. ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนสมรสญี่ปุ่นซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอ ญี่ปุ่น และให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโชสำนักงาน  โอซากา โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสาร แล้วพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของไทย   (รายละเอียดดูจากขั้นตอนการรับรองการแปลทะเบียนสมรส)

5. สูติบัตร (ชุเซโทโดเคะ กิไซจิโคโชเมโช) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นหรือ          กรมยุติธรรม และให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโชสำนักงานโอซากา           
โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสารแล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย


 

เอกสารของบิดา / มารดาญี่ปุ่นหรือต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่รถยนต์ของบิดา/มารดาญี่ปุ่นหรือต่างชาติ ตัวจริง
พร้อมสำเนา

 2. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) กรณีบิดา/มารดาไม่ใช่บุคคลสัญชาติญี่ปุ่นค่าธรรมเนียม
1. รับรองการแปลสูติบัตร 2,000 เยน
2. รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  2,000 เยน

   
หมายเหตุ    
 

1. เอกสารดังกล่าวถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด 
2. หากประสงค์จะทำหนังสือเดินทางไทยให้กับเด็กก็สามารถทำได้โดยใช้เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดโดยถ่ายสำเนาเพิ่มอีกอย่างละ 1 ชุด (รายละเอียดดูจากระเบียบการขอหนังสือเดินทางให้แก่เด็กไทย
3. สถานกงสุลใหญ่ฯไม่รับแปลเอกสาร กรุณาติดต่อกับผู้แปลด้วยตัวท่านเอง (ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้แปลได้จากสถานกงสุลใหญ่ฯ)
4. ถ้าต้องการให้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วกลับคืน ค่าส่งเก็บปลายทาง
5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถยื่นคำร้องแจ้งเกิดทางไปรษณีย์ได้ บิดาหรือมารดาจะต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดด้วยตนเองเท่านั้น กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทนได้โดยต้องแนบเอกสารประจำตัวทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้อง หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้องเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30-17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策