หนังสือเดินทาง

   
   
   
   
การขอทำหนังสือเดินทาง (กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย)
   
   
   
การขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document -ETD) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น (กรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย)
   
 
 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策