ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
(กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

(เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือประชาชน : งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ)
---------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
อายุไม่เกิน 5 ปี หรืออายุไม่เกิน 10 ปี
เอกสารยื่นประกอบ
1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์)
2. หนังสือเดินทางเล่มจริง
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่บัตรจริง
4. บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence Card (ไซริวการ์ด) บัตรจริง
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 
7. ทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือสำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า
(กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

ขอให้ท่านส่ง “คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฯ” และ “สำเนาเอกสาร” ทุกรายการข้างต้น ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อน
เพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะ อีเมล์ หรือ โทรศัพท์ ติดต่อกลับ เพื่อนัดวันเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง 
*หมายเหตุ : เอกสารตัวจริงยังไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ จะให้นำมาในวันนัดหมาย


ค่าธรรมเนียม                 อายุไม่เกิน 5 ปี                 9,000 เยน
                                   อายุไม่เกิน 10 ปี             13,000 เยน

  
เปิดทำการ        วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
                      เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
ติดต่อสอบถาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลาตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 15.30 น. – 17.30 น.)
โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

หมายเหตุ
* กรณีการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศของผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถยื่นขอรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น
*กรุณาแต่งกายสุภาพ 
*กรณีผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นเดินทางเข้าญี่ปุ่น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย จึงไม่สามารถทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้
*ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
 *หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
ที่ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน 
*ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้ว กรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนักResidence Card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
*กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะส่งกลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยตัวเองเท่านั้น
*ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策