หนังสือเดินทางไทย ประเภทชั่วคราวอายุ 1 ปี

การขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 1 ปี
(กรณียื่นเรื่องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปต่างประเทศ)

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้
 
1. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ หน้าเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) และหน้าที่มีวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน

3. ทะเบียนบ้านไทย ตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง
ปรากฎ 2 ใบ

4. บัตร Residence Card ของประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ

5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือ  ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น   (ไกมุโช โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสารแล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยแล้ว (กรณีมีวีซ่าคู่สมรส)  (รายละเอียดดูจากขั้นตอนการรับรองการแปลทะเบียนสมรส)

6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ

7. รูปถ่ายสีขนาด 4.5×3.5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)


 
หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทาง ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ หรือ สำเนาใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น 1 ใบ

2. ท่านต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

3. ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   *โปรดแต่งกายสุภาพ (ไม่ใส่เสื้อแขนกุด หรือควรติดผ้าคลุมหรือเสื้อนอกมาด้วย)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

 
ค่าธรรมเนียม
2,000 เยน


 
เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


 
ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策