หนังสือสำคัญประจำตัว C.I

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Documen - ETD)
 เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้
 
1. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย)

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน)

3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้อง 2 ฉบับ

4. บัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence Card (ไซริวการ์ด) ที่มีอายุอยู่ บัตรจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย (คร. 22)

6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ

7. รูปถ่ายสีขนาด 4.5×3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

8. ในกรณีที่ไปมอบตัวกับ ตม.ญี่ปุ่น กรุณานำเอกสารตัวจริงที่ ตม.ออกให้มาด้วย


 
หมายเหตุ

1. เอกสารดังกล่าวให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด โดยใช้กระดาษขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนยื่น

2. ท่านต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม

3. ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   *โปรดแต่งกายสุภาพ (ไม่ใส่เสื้อแขนกุด หรือควรติดผ้าคลุมหรือเสื้อนอกมาด้วย)


ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

 
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม


 
เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


 
ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA (Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228
อีเมล rtcgosaka.consularsection@gmail.com

 

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策