• หน้าหลัก
  • 28 มี.ค. 2559 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Lion Air เส้นทางโอซากา – ดอนเมือง

28 มี.ค. 2559 นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Lion Air เส้นทางโอซากา – ดอนเมือง

2019/03/28

    เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 305 เส้นทางโอซากา – ดอนเมือง ที่
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยมีนางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา Mr. Darsito Hendroseputro ประธานกรรมการบริหาร Thai Lion Air และ 
Mr. Gregory Jamet CCO-Aeronautical บริษัท Kansai Airports เข้าร่วมด้วย 
    รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะโอซากาและภูมิภาคคันไซ ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันยาวนานกว่า ๖๐๐ ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมทุกระดับ รวมถึง
ในระดับประชาชน ที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินระหว่างสองประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยกว่า ๑.๕ ล้านคน ขณะที่เมื่อปี ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นประมาณ ๑ ล้านคน ซึ่งกว่าร้อยละ ๒๕ ได้เดินทางมาผ่านท่าอากาศยานคันไซ นครโอซากา ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทุกสายการบินในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ระหว่างกันของไทยและญี่ปุ่น 
    ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากไทยมายังท่าอากาศยานนานาชาติคันไซรวม ๔๗ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคันไซ ๒๑ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทาง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ ๒๖ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
タイ コロナウィルスに関して
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策