婚姻届(タイ側)の手続きの流れ及び要項

ขั้นตอนการรับรองเอกสารกับสถานกงสุลใหญ่ ฯ หลังจากจดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่น

タイへの婚姻届の手続き順

 
 
 
1.ขอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คงอินโทโดเคะ จูริโชเมโช) จาก
 อำเภอญี่ปุ่น
 

 日本の市町村役所にて婚姻届受理証明書を取得する。


 
 
2.นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสในข้อที่1ไปยื่นขอรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสำนักงานโอซากา(ไกมุโชโอซากา) สอบถามเพิ่มเติมโทร.06-6941-4700

日本国外務省にて認証を受ける。(外務省大阪分室 Tel.06-6941-4700)

 


 
 
3.นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประทับ
 ตรารับรองแล้วไปแปลเป็นภาษาไทย (สถานกงสุลใหญ่ฯไม่รับแปลเอกสาร
 กรุณาติดต่อกับผู้แปลด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้แปลได้ 
 จากสถานกงสุลใหญ่ฯ)


  日本国外務省にて認証後タイ語訳を添付する。
 (当館では翻訳業務は致しておりませんが、翻訳会社リストのご案内は可能です。


 
4.นำเอกสารตามข้อ 3.ไปยื่นรับรองคำแปลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโดยแนบเอกสารตามระเบียบการรับรองการแปลทะเบียนสมรส

 当館にて翻訳の認証を受ける。詳細は申請要項をご参照ください。

 


 
 
5.นำเอกสารตามข้อ 4.ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ประทับตรารับรองแล้วไปยื่นขอรับการประทับตรานิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
 
タイ外務省にて認証を受ける。
 

 
6.นำเอกสารตามข้อ 5.ไปยื่นขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (สมรส) และการแสดงความประสงค์ในการใช้คำนำหน้านามและนามสกุลหลังสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย
 タイ外務省にて認証後タイ国内の市町村役所に婚姻届、婚姻後の姓名変更、
 敬称変更届け を出してください。
 
 หากท่านไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่ประเทศไทยด้วยตนเองได้ สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ยื่นเรื่องแทนได้ โดยท่านจะต้องยื่นเรื่องขอทำหนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล และหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามเพิ่มเติมด้วย(กรุณาดูระเบียบการขอทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลและหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามเพิ่มเติม)
 本人がタイまで行けない場合は翻訳の認証と同時に委任状、姓名変更
 承諾書、敬称変更書の申請もしてください。(詳細は申請要項をご参照ください)
 
 
 

การรับรองการแปลทะเบียนสมรสญี่ปุ่น


เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

1. หนังสือเดินทางไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน

3. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ยื่นคำร้องปรากฏ

4. ทะเบียนสมรสซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโชสำนักงานโอซากา โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสารแล้วพร้อมคำแปลภาษาไทย

5. หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ของสามีหรือภรรยาชาวญี่ปุ่นหรือต่างชาติ


หมายเหตุ

1. เอกสารดังกล่าวให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 1 ชุด  

2. ถ้าต้องการให้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วกลับคืน ค่าส่งเก็บปลายทาง

3. ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ  ไม่รับแปลเอกสาร กรุณาติดต่อกับผู้แปลด้วยตัวท่านเอง 
(ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้แปลได้จากสถานกงสุลใหญ่ฯ)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่าง
มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้องค่าธรรมเนียม

1. รับรองการแปลทะเบียนสมรส                        2,000 เยน
2. รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น    2,000 เยน


เปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

 
หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*คำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจ 


เอกสารประจำตัวผู้มอบอำนาจ

1.  หนังสือเดินทางไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
 
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน

3.  ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อผู้มอบอำนาจปรากฎ


เอกสารประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน

2. ทะเบียนบ้านไทย ตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้รับมอบอำนาจปรากฏ


หมายเหตุ

1. เอกสารดังกล่าว ให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 1 ชุด  

2.หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปรับการปรับตรานิติกรณ์ที่กรมการกงสุล ให้ถ่ายเอกสารดังกล่าวเพิ่มเป็น 2 ชุด

3. ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้องค่าธรรมเนียม

ฉบับละ    2,000 เยน


เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 –15.00 น.
เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228
 

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของสามี


เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

1.  หนังสือเดินทาง  ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าละด้านหลังให้อยู่หน้า เดียวกัน
 
3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องปรากฎ

4. ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนสมรสญี่ปุ่นซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่าง ประเทศของญี่ปุ่น  
(ไกมุโช โทร. 06-6941-4700)  รับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทย แล้ว (รายละเอียดดูจากขั้น ตอนการรับรองการแปลทะเบียนสมรส)

5. หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสชาวต่างชาติ


หมายเหตุ

1. เอกสารดังกล่าวให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 1 ชุด  

2.ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วย ตนเอง
(กรณีที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นทั้งสามีและภรรยา ต้องเดินทางมาพร้อมกันทั้งสองท่าน)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง

                    

ค่าธรรมเนียม

                ฉบับละ      2,000 เยน


เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227  (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228 

หนังสือแสดงความประสงค์ใช้คำนำหน้าของฝ่ายหญิง


เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

*คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

1. หนังสือเดินทาง  ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
 
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน
 
3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ยื่นคำร้องปรากฎ 

4. (ในกรณีที่ท่านสมรส) 
ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนสมรสญี่ปุ่นซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นและให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น (ไกมุโช โทร. 06-6941-4700)  รับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว (รายละเอียดดูจากขั้นตอนการรับรองการแปลทะเบียนสมรส)

 (ในกรณีที่ท่านหย่า)
ทะเบียนหย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนหย่าญี่ปุ่นซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น และให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น (ไกมุโช โทร. 06-6941-4700) รับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทย ซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว (รายละเอียดดูจากขั้นตอนการรับรองการแปลทะเบียนหย่า)

5. หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่น (เฉพาะกรณีจดทะเบียนสมรส)


หมายเหตุ

1.เอกสารดังกล่าวให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 1 ชุด  

2.ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคำร้อง ขอให้ท่านส่งเอกสารทุกอย่างมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการมายื่นคำร้องหลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ท่านเดินทางมายื่นคำร้อง 

                  

ค่าธรรมเนียม

                ฉบับละ      2,000 เยน

เปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ


ติดต่อสอบถาม
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, OSAKA
1F Bangkok Bank Bldg. 1-9-16 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ 06-6262-9226,9227 (เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
เบอร์โทรสาร 06-6262-9228

เวลาทำการ

(สำหรับคนไทย)
 

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
และหนังสือเดินทาง

 
ช่วงเช้า
 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 
ช่วงบ่าย
 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 
pasport
บริการงานกงสุล タイ人諸手続き/認証
บัตรประจำตัวประชาชนไทย  身分証明書
งานคุ้มครองคนไทย タイ人保護
ลงทะเบียนคนไทย タイ人登録
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策
แผนอพยพคนไทยในเขตคันไซ タイ人避難対策